Climate Farm Demo

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah

Climate Farm Demo

Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií
Uverejnený podľa ISAT, s.r.o. v Aktuality - ISAT · Pondelok 13 Nov 2023
Dobrý deň,
v spolupráci s NPPC Vám prinášame informácie o projekte Climate Farm Demo, ktorý sme Vám spomínali aj na našich školeniach.


Chcete prispôsobiť svoju farmu klimatickým zmenám?
Obávate sa vplyvu klimatických zmien na vaše poľnohospodárske podnikanie?
Chcete sa naučiť, ako zaviesť a demonštrovať postupy šetrné ku klíme na vašej farme?
Máte záujem využívať inovačné know-how a skúsenosti z vedy a praxe z celej Európy?
Nadchýna vás výmena skúseností a učenie sa od iných poľnohospodárov?
Chcete mať bezplatný prístup k odborným poznatkom z celej Európy?
Potom je tento projekt určený práve vám!

Projekt Climate FarmDemo vám umožní zabezpečiť vašu farmu proti klimatickým zmenám.
Ponúka príležitosť:
• získať bezplatnú podporu od špecializovaného poradcu na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej počas šiestich rokov
• Zlepšiť technické aspekty riadenia vašej farmy, ako je riadenie stáda, hospodárenie na ornej pôde, alebo nakladanie s maštaľným hnojom, atď.
• Zlepšiť efektívnosť vašej farmy, znížiť prevádzkové náklady a znížiť vplyv na klímu.
• Získať informácie o možnostiach financovania a mechanizmoch odmeňovania za emisie oxidu uhličitého
• Získať prístup k použiteľným metódam a nástrojom pre postupy šetrné ku klíme
• Získať najnovšie výsledky výskumu a praktické riešenia z vášho regiónu
• Zúčastniť sa na šesťročnom programe vzájomnej výmeny poznatkov prostredníctvom vzájomných návštev v zahraničí a na podujatiach vo vašom regióne

Demo farmári sú srdcom siete Climate Farm Demo.
V rámci projektu
• preukážete uskutočniteľnosť plán na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej dôsledkov pre vašu farmu spolu s poradcom pre Climate Farm
Demo
• dosvedčíte prepojenie medzi výkonnosťou farmy a odolnosťou voči zmene klímy
• budete zaznamenávať a poskytovať údaje o svojej farme projektu Climate Farm Demo
• podelíte sa o svoje skúsenosti s realizáciou opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie jej dôsledkov so svojimi kolegami
• budete sa učiť od ostatných demonštračných fariem v diskusných skupinách
• usporiadate na svojej farme demonštračné podujatia pre širšiu poľnohospodársku verejnosť
Využite túto príležitosť a využite bezplatné odborné poznatky a zlepšite hospodárenie svojej farmy tým, že sa pripojíte k sieti klimatických demonštračných fariem!

Ambíciou uvedenej iniciatívy je vybudovať sieť 1500  pilotných demonštračných fariem klimaticky inteligentného poľnohospodárstva v  celej EÚ, z toho 25 na Slovensku, pokrývajúcich živočíšnu aj rastlinnú  výrobu, včítane technických a sociálnych inovácií. V prvej fáze je cieľom  identifikovať farmárov ktorí už realizujú demonštračné aktivity a ktorí by  prípadne mali záujem sa do siete demonštračných fariem zameranej na klimatickú  zmenu zapojiť. V spolupráci s MPRV SR a IZPI by sme následne radi  zorganizovali pracovnú skupinu s cieľom  prípravy siete demonštračných fariem na Slovensku a ich podporu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo v prípade predbežného záujmu o zapojenie sa do projektu neváhajte kontaktovať najneskôr do 20.11.2023 pána Ing. Daniela Ácsa z firmy Bioeconomy Cluster na čísle +421 905 512 688 alebo e-mailom na acs@prounion.sk.

Na stiahnutie:


Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah