AGROCONT - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
AgroCont
- softvér pre agronomickú evidenciu
AgroCont © predstavuje jednoduchý počítačový program, vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ. Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a  iných  povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány. Jednotlivé údaje sú zadávané priamo počas výrobného procesu bez zbytočnej administratívnej záťaže. Súčasne program vykonáva aj kontrolu vstupných údajov v čase zadávania. Program  je možné prepojiť na ekonomické programy a Mzdy.
Softvér AgroCont
Hlavné funkcie softvéru
  • Evidencia agronomickej dokumentácie pre ÚKSÚP a PPA
  • Elektronické podávanie hlásenia na ÚKSÚP
  • Knihy honov
  • Plán hnojenia
  • Denník pasenia - evidencia pastvy
  • Kontrola vstupných údajov
  • Spracovanie výkazov prác, sklady, PHM
  • Prepojenie s ekonomickými softvérmi - Helios, Intes, Noris
  • Vnútropodnikové analýzy
Modul AgroDoc - agronomická dokumentácia
Agronomická dokumentácia umožňuje viesť prvotnú evidenciu materiálových vstupov (aplikované hnojivá, pesticídy, použité odrody, hybridy, ...), pracovných operácií, množstva vykonanej práce, pracovných strojov, pracovníkov. Tento modul obsahuje databázy povolených odrôd, hnojív, osív a pesticídov. Všetky tieto informácie sa vzťahujú k jednotlivcýh pozemkom podniku.
Modul AgroMat - agro-materiál
AgroMat umožňuje viesť evidenciu o skutočnom stave a pohybe zásob skladovacích materiálov v podniku, vrátane PHM. Každý výdaj materiálu je realizovaný na základe konkrétneho výstupu z agronomickej dokumentácie s pridelením jedinečného čísla dokladu, čím je zabezpečená presná kontrola požadovaného a skutočného množstva vydaného materiálu. Modul je možné napoji´t na existujúce skladové a informačné systémy.
Modul EuroDot - eurodotácie
Modul EuroDot zabezpečuje výstupy pre Správnu farmársku prax, Enviroment a životné podmienky zvierat, GlobalGap a Integrovanú produkciu. Správne vedenie dokumentácie na základe vykonaných činností, spravidla vztiahnutých na parcelu, podmieňuje každoročné čerpanie platieb pre prvovýrobcu. Použitie modulov AgroDoc a EuroDot výrazne uľahčuje vedenie predpísanej dokumentácie v zmysle platných predpisov a na požiadanie kontrolných orgánov sa tak predkladajú aktuálne a správne vyplnené formuláre.
Modul FarmCont - kontrola podniku
Modul FarmCont poskytuje vnútropodnikové výstupy a analýzy pre manažment podniku na rôznych stupňoch riadenia a to od agronóma, mechanizátora, ekonóma aý po vrcholový manažment. Modul FarmCont v prehľadnej forme poskytuje prehľad všetkých vykonaných pracovných operácií a materiálového toku s určením časovej a plošnej výkonnosti na jednotlivé parcely ako aj na jednotlivé stroje a pracovné činnosti. umožňuje tak sledovanie nákladov a hodnotenie efektívnosti.
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah