Ekonomický modul chovu - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

Ekonomický model chovu Poradenstvo v oblasti hodnotenia ekonomiky chovu HD

Našim klientom je k dispozícií spolupracujúci expert poskytujúci komplexné poradenstvo pri optimalizácii produkčno-ekonomických parametrov chovu dojeného dobytka prostredníctvom aplikácie EkonMOD milk – interaktívneho modelu chovu dojníc, ktorá zlepšuje chápanie vnútornej dynamiky v produkčnom stáde dojníc a napomáha v interpretácií ekonomických dopadov rôznych manažérskych rozhodnutí, vrátane problematiky zmierňovania environmentálnej záťaže.
Rozdielnosť aplikovaných systémov chovu podčiarkuje opodstatnenosť myšlienky inovatívneho prístupu k hodnoteniu ekonomiky chovu a vyčísleniu vplyvu konkrétnej farme dojníc na životné prostredie. Aplikácia na základe parametrov intenzity chovu, vrátane špecifikácie ukazovateľov reprodukcie a úžitkovosti, stanovuje detailný obrat stáda a stav zvierat v jednotlivých kategóriách v rámci konkrétneho chovu. Súčasťou modelu je aj stanovovanie požiadaviek na obsah živín v kŕmnych dávkach pre všetky kategórie zvierat na mliekovej farme. Bilancia medzi potrebou živín a obsahom živín v chovateľom používaných krmivách, ktoré zadal do modelu prebieha automaticky. V nadväznosti na to je stanovená celková potreba skŕmiteľných krmív a potreba ornej pôdy pre výrobu krmovín. Analýza je doplnená aj o požiadavku na skladovacie priestory a potrebu podstielky. Celková produkcia trhových produktov je následne v kontexte konkrétneho systému chovu a jeho charakteristík doplnená o komplexné hodnotenie nákladovosti výroby mlieka. Samostatný modul vyčísluje celkové emisie z chovu.
Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
+421 902 480 531
miroslav.zahradnik@nppc.sk
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Expert na ekonomiku výroby mlieka – držiteľ ocenení Zlatý Kosák v kategórií veda a výskum a Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc. Člen permanentnej podskupiny pre inovácie v oblasti poľnohospodárskej produktivity a udržateľnosti v rámci Európskeho Inovačného Partnerstva (EIP AGRI -Subgroup on Innovation). Hlavný vývojár a konzultant platformy EkonMOD
Prehľad najdôležitejších funkcií aplikácie:
  • operatívne vyhodnotenie ekonomických a produkčných dopadov alternatívnych manažérskych rozhodnutí na úrovni konkrétnej farmy
  • modelové prepočty ekonomiky výroby mlieka - dynamické prepojenie chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým a environmentálnym dopadom v podmienkach konkrétneho podniku
  • výpočet produkcie emisií z chovu hovädzieho dobytka (metán, amoniak a oxid dusný)
   
Pre záujemcov ponúkame:
  • stanovenie produkčných miním na dosiahnutie nulovej rentability bez podpôr a vyčíslenie nákladov na odchov prvôstky
  • porovnanie dosahovaných výsledkov s databázou spolupracujúcich podnikov
  • zostavenie analýz podľa špecifických požiadaviek chovateľa a individuálne konzultácie

   
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah