Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Zaslanie spotrebovaného množstva prípravkov na ochranu rastlín, spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít a počtov hosp. zvierat za hospodársky rok 2017/2018

www.isat.sk
Publikoval v Aktuality ·
ÚKSÚP žiada o zaslanie spotrebovaného množstva všetkých prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkoch vrátane moridiel a bioagens za hospodársky rok 2017/2018 spoločne s hlásením o spotrebe hnojív, s objemom skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a s počtom hospodárskych zvierat (Podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 a 4 vyhlášky MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajpv, pomienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácií s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení + § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 15 ods. 3 vyhlášky MPRV SR č. 477/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín). V prípade nesplnenia tejto povinnosti Vám hrozí podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokuta vo výške od 3 300 do 16 500 eur.
 
  • Upozorňujeme našich klientov, že posledným termínom zaslania je 15.2.2019.
  • Tlačidlo „ISAT-UKSUP (Podateľňa)“ slúžiaci na odovzdávanie tejto dokumentácie v programe AgroCont bude sprístupnené dňa 21.1.2019 z dôvodu prebiehajúcej implementácie nových zmien. Ak by ste potrebovali dokumentáciu zaslať skôr, prosíme, kontaktujte našich pracovníkov, takisto ako pri akýchkoľvek problémoch pri nahrávaní dokumentácie.
  • Odovzdanie tejto dokumentácie cez program AgroCont treba oznámiť príslušnému fytoinšpektorovi ÚKSÚP-u e-mailom alebo telefonicky.
   Návrat na obsah